Infrared-heater-1000W_C

ฮีตเตอร์อินฟราเรด 1000W

สามารถแผ่รังสีความร้อนควบคุมได้ง่าย และคงที่สม่ำเสมอ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ติดตั้งง่าย ไม่ทำให้เกิดฝุ่นละออง
สามารถเลือกลักษณะรูปร่างฮีตเตอร์ได้หลายแบบ เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
ใช้ในงานอบสีรถยนต์ พืชผลทางการเกษตร อบอาหาร งานพิมพ์ และขึ้นรูปพลาสติก
เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ใส่ความเห็น