Wire rope-Electric wire rope hoist -BERG

BERG อะไหล่รอกสลิงไฟฟ้า ลวดสลิง

เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ รอกสลิงไฟฟ้า
เป็นอุปกรณ์ใช้ทดแทน
เป็นตัวกลางของการยกของให้ขึ้นจากที่ต่ำไปที่สูง

ใส่ความเห็น